Smokehouse Salad

fine greens, cherry tomato, red onion, avocado, crouton, grilled shrimp or steak